Copyright
Tot el contingut de la present pàgina web, incloent-hi els textos, fotos, imatges i dissenys són propietat intel.lectual de light thru my lens FOTOGRAFIA a menys que s'especifiqui el contrari,  i estan protegits per la legislació vigent. L'accés de l'usuari a la web no li atorga en cap cas cap dret sobre l'esmentat contingut, ni tan sols en el cas d'una mera reproducció per a ús personal.

Les fotos que veus aquí no son fruit d'un click aleatori o accidental sino d'anys d'aprenentatge, hores de feina i inversions económiques en material i formació. Sigues respectuós amb això, si us plau. Si vols utilitzar alguna de les meves fotos, contacta amb mi i és molt probable que arribem a un acord. Gràcies.
Todo el contenido de la presente página web, incluyendo textos, fotos, imágenes y diseños son propiedad intelectual de light thru my lens FOTOGRAFIA (excepto cuando se especifique lo contrario) El acceso del usuario a la web no le otorga ningún derecho sobre dicho contenido, ni siquiera en el caso de una mera reproducción para uso personal.

Las fotos que veis aquí no son fruto de un click aleatorio o accidental, sino de años de aprendizaje, horas de trabajo y inversiones económicas en material y formación. Sé respectuoso con ello, por favor. Si quieres utilizar alguna de mis fotos, contacta conmigo y es más que probable que lleguemos a un acuerdo. Gracias.

This website and its content is copyright of light thru my lens PHOTOGRAPHY. Any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form is prohibited. You may not, except with our express written permission, distribute or commercially exploit the content. Nor may you transmit it or store it in any other website or other form of electronic retrieval system.

The photos you see here are not the result of a random or accidental click but of years of learning, working time and financial investment in equipment and training. Be respectful about that, please. If you want to use any of my pictures, contact me and it is very likely that we reach an agreement. Thanks.
© light thru my lens PHOTOGRAPHY 2010. All rights reserved.